Bezumowny pobór wody - zrzut ścieków sanitarnych

Bezumowny pobór wody - zrzut ścieków sanitarnych

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty
  1. W przypadku nielegalnego/bezumownego poboru wody/zrzutu ścieków sanitarnych właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłosić się do Biura Wodociągu Mareckiego Spółka z o.o. w celu podpisania stosownego protokołu i ustalenia warunków odbioru przyłącza i podpisania umowy.

  2. W przypadku nielegalnego odbioru wody/zrzutu ścieków oraz nie uregulowania przez Odbiorcę w sposób dobrowolny wszelkich należności z tytułu bezumownego odprowadzania ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej, Wodociąg Marecki Spółka z o.o. może wystąpić na drogę postępowania cywilnego w celu naprawienia strat poniesionych z tytułu bezumownego odprowadzania przez niego ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
  3. Nielegalny pobór wody/odprowadzanie ścieków z/do miejskiej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej bez uprzedniego zawarcia stosownej umowy jest wykroczeniem z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r Nr 123, poz. 858), zagrożonym karą grzywny do 5.000 zł./10 000 za kanalizację. Ponadto w razie skazania za powyższe wykroczenie sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

  4. Warunkiem przyjęcia do eksploatacji przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego jest złożenie dokumentacji powykonawczej oraz dostosowanie przyłącza pod względem technicznym do wymogów obowiązujących w Regulaminie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków Wodociągu Mareckiego Spółka z o.o., uchwalonym przez Radę Miasta.
    Dokumentacja powykonawcza oraz ocena techniczna nielegalnego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego wykonywana jest przez właściciela nieruchomości na jego koszt.

Przyłącze wodociągowe:

Dokumenty:

- protokół zgłoszenia,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- szkic powykonawczy z domiarami do armatury
- protokół odbioru robót podpisany przez wykonawcę
- uzupełniony dzienniczek robót,

Ocena techniczna:
- przekopy kontrolne przy włączeniu przyłącza do przewodu wodociągowego oraz w trasie.

Przyłącze kanalizacyjne:

Dokumenty:
- protokół zgłoszenia,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- szkic powykonawczy z domiarami do armatury,
- protokół odbioru robót podpisany przez wykonawcę,
- uzupełniony dzienniczek robót,

Ocena techniczna:
- raport z inspekcji przyłącza kanalizacyjnego kamerą TV w celu sprawdzenia zgodności z warunkami WM.

 

Data publikacji: 16.10.2020

« wstecz | w górę