Nasza historia

Początki Wodociągu Mareckiego sięgają 1999 r. W lutym spółka otrzymała od samorządu majątek, który pozwolił jej na uzdatnianie i dystrybucję wody na ograniczonym obszarze miasta. Był to początek porządkowania gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w Markach. W pierwszym roku działalności spółka eksploatowała zaledwie 10 km kanałów sanitarnych i jedną przepompownię. Brak sieci wymagał odważnych decyzji inwestycyjnych. Po pierwsze, zdecydowano o włączeniu Marek do warszawskiego systemu kanalizacyjnego, po drugie – o aplikowanie o wsparcie unijne z Funduszu Spójności, niezbędne do realizacji potężnego projektu. Z ówczesnych analiz wynikało, że należy wybudować w Markach aż 150 km sieci kanalizacyjnych.

Starania spółki i samorządu zakończyły się sukcesem. Umowę o dofinansowanie podpisano w maju 2010 r., a styczniu 2012 r. Komisja Europejska przyznała dotację w ramach perspektywy finansowej 2007-13. Zakontraktowanie wszystkich robót poniżej zakładanych kosztów umożliwiło realizację kolejnych inwestycji w ramach II etapu prac, zwłaszcza na tych terenach Marek, które zasiedlali nowi mieszkańcy. Umowę w tej sprawie podpisano w styczniu 2014 r.

W ramach obu etapów wykonano ponad 183 km kanalizacji sanitarnej. W pierwszym etapie wartość inwestycji wyniosła 145 mln zł, w drugim 28,8 mln zł (kwoty z VAT). Spółka nie dysponowała własnym kapitałem na finansowanie uzupełniające, więc zdobyła kapitał ze źródeł zewnętrznych – przede wszystkim funduszy ochrony środowiska. Pełny sukces nie byłby też możliwy, gdyby samorząd i Wodociąg Marecki nie pomogli mieszkańcom w realizacji podłączeń do sieci kanalizacyjnej.

W latach 2011-15 spółka przygotowała prawie 5 tys. projektów podłączeń, przeprowadziła 40 postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót oraz zawarła umowy z odbiorcami, dzięki którym zrealizowano prawie 4 tys. przyłączy. Na budowę podłączeń Wodociąg Marecki uzyskał ponad 13 mln zł w formie pożyczki i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przed spółką stoją kolejne wyzwania. W ramach trzeciego etapu unijnego projektu Wodociąg Marecki wybudował drugą Stację Uzdatniania Wody oraz sieć kanalizacyjną.

« wstecz | w górę