Informacja dla klientów Wodociągu Mareckiego w sprawie RODO

Informacja dla klientów Wodociągu Mareckiego w sprawie RODO

INFORMACJA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI WODOCIĄG MARECKI SP. Z O.O. W ZAKRESIE WPROWADZANIA NOWYCH PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH „RODO”.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. z siedzibą w Markach ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki, w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że dbamy o Państwa dane w taki sposób, aby ich wykorzystywanie odpowiadało celowi ich posiadania oraz, że zadbamy o to aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (zwane dalej RODO).

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe naszych klientów (lub osób wnioskujących o nasze usługi) uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w celach:

 • zawarcia i realizacji zawartej między nami umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO;
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • w czasie wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO;
 • w czasie, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe

  lub
 • w czasie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO;
 • zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania w czasie trwania umowy i przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy oraz w przypadkach dochodzenia przez nas roszczeń czy zawiadamiania właściwych organów podczas trwania takich postępowań;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń poprzez np. poprzez sprzedaż wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne w czasie trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji;

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

Informujemy, że dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. podmiotach, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. f RODO).

 

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania Państwa danych w formularzu umowy, które są niezbędne do jej zawarcia. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jak numer telefonu do kontaktu, informacji o kończącej się umowie itp.).

Podawanie danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale dane te są jednak potrzebne do prawidłowej weryfikacji odbiorcy mediów zarówno w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. W trakcie trwania umowy wchodzimy w posiadanie dodatkowych Państwa danych np. o zużyciu wody, co jest konsekwencją wykonywania łączącej nas umowy.

Dane z innych źródeł

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając odpowiedni wniosek w siedzibie spółki Wodociąg Marecki Sp. z o.o. Abyśmy mieli pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić lub prosić o przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W zależności od ilości wniosków, które do nas trafiają lub w zależności od wymaganego nakładu pracy w celu realizacji wniosków, czas oczekiwania na odpowiedź może trwać do jednego miesiąca lub (w skrajnych przypadkach) do dwóch miesięcy. O przedłużeniu terminu zostaną Państwo każdorazowo poinformowani.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje Nasze dane kontaktowe

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w spółce Wodociąg Marecki sp. z o. o. w Markach ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki:

inspektorochronydanych@wodociagmarecki.pl       

 

Data publikacji: 25.05.2018

« wstecz | w górę