Zasady montażu podlicznika

Zasady montażu wodomierza – podlicznika
do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej
(podlewanie ogrodu).

 1. Należy złożyć do Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o., jako Usługodawcy, pisemny wniosek o zamontowanie wodomierza – podlicznika. Do wniosku należy dołączyć rysunek usytuowania podlicznika na rzucie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej budynku, na poziomie kondygnacji, na której będzie podlicznik.
 2. Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz – podlicznik w odległości ok. 1,5 m od wyjścia przewodu przez zewnętrzną ścianę budynku w kierunku punktu czerpalnego.
 3. Na odcinku instalacji  za wodomierzem - podlicznikiem a punktem poboru  wody do podlewania nie może być zamontowana żadna kształtka (np. trójnik), umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody. Instalacja nie może być także wbudowana w ścianę lub zabudowana.
 4. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
 5. Przed wodomierzem – podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający.
 6. Wodomierz - podlicznik powinien być zamontowany zgodnie z dokumentacją techniczną producenta – zalecana pozycja pozioma.
 7. Odbiorca na własny koszt i we własnym zakresie wykonuje prace związane z budową podejścia pod wodomierz – podlicznik łącznie z zakupem i montażem wodomierza, po zaakceptowaniu wniosku o którym mowa w pkt. 1.
 8. Po zamontowaniu wodomierza- podlicznika należy ten fakt zgłosić Usługodawcy celem sprawdzenia poprawności montażu i zaplombowania podlicznika oraz podpisania aneksu do umowy na dostarczenie wody.
 9. Za utrzymanie w dobrym stanie technicznym  i legalizację wodomierza – podlicznika odpowiada Odbiorca.
 10. Usługodawca ma prawo wstrzymać odliczanie ilości zużytych ścieków, jeżeli stwierdzi niesprawność, lub brak ważnej legalizacji wodomierza – podlicznika.
 11. Protokół montażu wodomierza – podlicznika podpisany przez dwie strony upoważnia do podpisania aneksu do umowy.
 12. Wodociąg Marecki Sp. z o.o. pobiera opłatę za wykonanie czynności związanych z uzgodnieniem usytuowania podlicznika, odbiorem robót i zaplombowaniem podlicznika zgodnie z aktualnym cennikiem.
 13. Dokonywanie regularnych odczytów wskazań wodomierza - podlicznika i przekazywanie jego stanu do Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. znajduje się po stronie klienta. Zużycie zmierzone przez wodomierz główny będzie wskazaniem zużycia wody, a zużycie zmierzone przez wodomierz - podlicznik pomniejszy ilość odprowadzanych ścieków.

  Wniosek o techniczne warunki montażu podlicznika - pobierz

« wstecz | w górę