Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej-kanalizacyjnej?

Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej-kanalizacyjnej?

Zasady przyłączania się do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej – warunki ogólne
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

UWAGA: Opisany poniżej tryb postępowania nie dotyczy Klientów, którzy występują o podłączenie do sieci kanalizacyjnej budowanej w ramach Projektu POIiŚ „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Marki” do 31.12.2014 r.

Aby podłączyć się do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej należy:

 

PROCEDURA WYDAWANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACJNEJ W WODOCIĄGU MARECKIM SP. Z O.O.

 

 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie, jak i podmiot ubiegający się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, składa do Spółki pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny lub szkic sytuacyjny, który może zostać sporządzony odręcznie lub na mapie sytuacyjnej i musi określać usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Wskazane by było, aby plan sytuacyjny został przygotowany przez osobę mającą stosowne uprawnienia budowlane lub geodetę, albo przynajmniej osobę posiadającą odpowiednią wiedzę w tym zakresie.
 2. Po wpłynięciu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, Spółka potwierdza pisemnie jego złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, określając
  w szczególności datę jego złożenia.
 3. Po potwierdzeniu daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, Spółka dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania. Spółka wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminie:

- 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej (Zał. nr 1a);

- 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach (Zał. nr 1b).

4. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie jest kompletny, Spółka wysyła do podmiotu ubiegającego się o przyłączenie pismo, w którym wskazuje termin i zakres uzupełnienia wniosku.  Informacja o potrzebie uzupełnienia wniosku może zostać przekazana podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie pocztą elektroniczną wraz z powiadomieniem telefonicznym.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka może przedłużyć terminy rozpoznania wniosku, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

6. Rozpoznanie merytoryczne kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci następuje w terminach określonych w pkt 3 poprzez wydanie warunków przyłączenia do sieci albo odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci.

7. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przed rozpoczęciem budowy i po sporządzeniu dla przyłączy planu sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przedkłada Spółce sporządzony plan celem sprawdzenia przez Spółkę, czy uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci.

 8. W przypadku, gdy Spółka stwierdzi niezgodność planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci poinformuje o tym podmiot ubiegający się o przyłączenie, celem usunięcia niezgodności.

 9. Jeśli Spółka stwierdzi, że spełnione są warunki przyłączenia do sieci oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, Spółka wydaje niezwłocznie zezwolenie na przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, po uprzednim pobraniu dzienniczka budowy przez Inwestora.

 10. Po uzyskaniu zezwolenia podmiot ubiegający się o przyłączenie składa  pisemnie zlecenie (Zał. nr 6) na wykonanie włączenia (wcinki) przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej. Spółka dokonuje włączenia w terminie ustalonym z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie.

11. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego (przed zasypaniem wykopu) Inwestor zgłasza pisemnie (Zał. nr 7) lub telefonicznie gotowość do dokonania odbioru technicznego przyłącza.

 1. W terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, Spółka dokonuje odbioru technicznego wykonanych przyłączy sprawdzając, czy przyłącza zostały wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.

 2. Po dokonaniu odbioru technicznego i podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków Spółka zainstaluje wodomierz główny.

 3. Na wniosek Inwestora (Zał. nr 8) Spółka wydaje kopie protokołów odbioru wykonanych przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem po dostarczeniu do Spółki poniższych dokumentów
  - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w wersji papierowej wraz z klauzulą o przyjęciu dokumentu do zasobu geodezyjnego w Starostwie Powiatowym
  - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  w wersji elektronicznej, jako plik CAD (DXF) lub plik SHP (shapefile)  zlokalizowany w układzie współrzędnych PUWG2000s7, należy przesłać na adres e-mail: nadzór@wodociagmarecki.pl

 

Data publikacji: 07.07.2017

« wstecz | w górę