PRZETARG NIEOGRANICZONY 2/WM/R/15

PRZETARG NIEOGRANICZONY 2/WM/R/15

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja budynku biurowego wraz z dobudowaniem budynku warsztatowo-garażowego na terenie SUW w Markach przy ul. Żeromskiego 30, działka o nr ewid. 38/13”. Nr zamówienia: 2/WM/R/15. Postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Termin składania ofert: do 23 marca 2015r. do godziny 09:00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Część 1  SWZ - IDW - pobierz

Część 2 SWZ - Umowa - pobierz

Część 3 SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary i uzgodnienia - pobierz

Przetarg nr 2/WM/R/15 – Modyfikacja nr 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Adaptacja budynku biurowego wraz z dobudowaniem budynku warsztatowo-garażowego na terenie SUW w Markach przy ul. Żeromskiego 30, działka o nr ewid. 38/13” prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (art.133 ust.1 w zw. z art.132 ust.1 i ust.2, Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z przepisami Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o., jako zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiana terminu składania ofert: do 27 marca 2015r. do godziny 09:00

Modyfikacja Nr 1 - pobierz

Ogłoszenie - pobierz

Część I SWZ - IDW Modyfikacja - pobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - pobierz

Zestawienie stolarki - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data publikacji: 09.03.2015

« wstecz | w górę