Zaproszenie do złożenia oferty NR 29/RZUP/15

Zaproszenie do złożenia oferty NR 29/RZUP/15

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap II, Zadanie 9 – Prowadzenie działań promocyjno-informujących: Przygotowanie i organizacja konferencji prasowej informującej społeczeństwo o projekcie unijnym, postępach robót i źródłach finansowania” postępowanie nr 29/RZUP/15 w trybie rozeznania rynku.

Poniżej zamieszczamy zaproszenie do złożenia oferty, w tym przedmiot zamówienia i formularz oferty do wypełnienia.

Zamawiający nie wymaga dodatkowych warunków związanych z udziałem w postępowaniu,za wyjątkiem odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, który należy przesłać w postaci elektronicznej - skan wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym.

Termin nadsyłania uzupełnień i oferty mija 10.11.2015r. do godz.11.00.

Oferty przesyłane po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Oferty proszę przesyłać na adres jrp@wodociagmarecki.pl

Z
aproszenie do złożenia oferty - pobierz

Formularz oferty - pobierz

O
dpowiedzi na pytania Wykonawców - pobierz

Z
awiadomienie o wyborze Wykonawcy - pobierz

Data publikacji: 05.11.2015

« wstecz | w górę